§ 1. Postanowienia wstępne

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.silnybyk.pl, prowadzony jest przez firmę Silny Byk Sp. z o.o., wpisanej do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS) NIP 966-217-07-11, REGON 523721520.

§ 2. Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Silny Byk Sp. z o.o. wpisaną do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS) NIP 966-217-07-11, REGON 523721520.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://silnybyk.pl/zamowienie/#/

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech

Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy:
Silny Byk Sp. z o.o.
ul. H.Sienkiewicza 63/U1
15-001 Białystok

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@silnybyk.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 507-506-785

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09:00-17:00

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.
§ 5. Ceny Produktów i Dostaw

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone w Cennikach Sklepu pod adresem https://silnybyk.pl/zamowienie/#/

Na końcową (ostateczną) cenę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i Usługę.

Szczegóły dotyczące obszarów i kosztów dostarczenia do lokalizacji niedostępnych w sklepie prosimy o kontakt: 507-506-785

§ 6. Dostawy

Usługi realizowane będę przez Sprzedawcę do miejsc wskazanych przez Klienta w Zamówieniu.

Dostawy realizowane są w godzinach wieczornych bądź nocnych.

Usługi realizowane są z wykorzystaniem własnej floty samochodów Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej – zleceniobiorcy usług transportowych.

§ 7. Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Płatności elektroniczne z wykorzystaniem metody zaufanych i bezpiecznych płatności.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy w przypadku zgłoszenia tego na co najmniej 4 dni przed dniem realizacji. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie klient zapłaci karę umowną na poczet podjętego zatowarowania w wysokości:

  • 30% wartości należnej za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta na 3 dni przed terminem realizacji Usługi
  • 50% z wartości należnej za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta na 2 dni przed terminem realizacji Usługi
  • 70% z wartości należnej za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta na 1 dzień przed terminem realizacji Usług.
  • 100% z wartości należnej za zrealizowanie Usługi objętej zamówieniem – w wypadku odwołania zamówienia przez Klienta w dniu realizacji Usługi.

Za równoznaczną z odwołaniem zamówienia należy uważać odmowę odbioru Usługi, w tym szczególności niedopuszczenie personelu Organizatora do lokalu wyznaczonego w zamówieniu.

Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.

W przypadku odstąpienia od Umowy, pieniądze zostaną klientowi zwrócone pomniejszone o wartość prowizji pobraną przez portal obsługujący płatność.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być wysłane w formie pisemnej bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail: kontakt@silnybyk.pl

Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą.

W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy na rachunek bankowy podany przez Klienta lub gotówką w ciągu 14 dni, z zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług.

§ 9. Odpowiedzialność

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt i wykonać Usługę w oparciu o dane przekazane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia z dochowaniem należytej staranności Sprzedający informuje, że Produkt może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające, z tych względów Sprzedawca winien uzyskać wszelkie informacje umożliwiające uniknięcia potencjalnych dolegliwości Klienta, pogorszenia stanu zdrowia lub niepożądanych reakcji alergicznych. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub jakichkolwiek innych dolegliwościach, celem sprawdzenia czy istnieje możliwość ich wykluczenia w trakcie realizowania Umowy przez Sprzedawcę, poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych składników Produktów. FW przypadku wątpliwości Klienta, co do braku przeciwwskazań do spożywania zamawianych Produktów, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach Sprzedawcę i skonsultować je z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z złożeniem Zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej. Przyjęcie Zamówienia i wykonanie przez Sprzedawcę Umowy, w tym również z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę za ewentualne negatywne samopoczucie Klienta lub reakcję organizmu na zestaw składników ujętych w Produktach, w tym w szczególności wynikających z braku wiedzy Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach, lekarstwach lub suplementach diety.

W przypadku wystąpienia czynników niezależnych lub nie wynikających z winy Sprzedawcy, w tym m.in.: warunków atmosferycznych, decyzji służb państwowych, awarii, zakłóceń lub prac technicznych prowadzonych w serwisie Sklepu, niepożądanych działań osób trzecich, niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zrealizowania Usługi lub niewykonanie Umowy, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub utraconych korzyści. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, których z dochowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć, w tym ewentualnych nieprawidłowości i szkód powstałych bez jego winy.

Informacje – zawiadomienia kierowane są do Klienta w sposób elektroniczny, na wskazany w Zamówieniu adres email. Klient wyraża zgodę na komunikowanie się przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail, w tym na otrzymywanie rachunków lub faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 10. Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych. Klient zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email biura lub adres pocztowy Sprzedającego, zgodnie z danymi przedstawionymi w § 3 Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 3 dni liczonych od dnia dostarczenia reklamowanej Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu poprzedzającym terminu Sprzedający ma prawo odmówić wszczęcie i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji.

Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania przez Sprzedawcę Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych Klientów po uprzednim wyrażeniu w tym przedmiocie zgody Klientów, w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy tj. wynikających z art. 23 ust.4 pkt. 1 wskazanej powyżej ustawy.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji Umowy. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Formularzu rejestracji, Formularzu zamówienia lub w oświadczeniu składanym za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Sklepu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uniemożliwia wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.

§ 13. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizowania Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania postanowień

Regulaminu i wykonania Umowy jest Sąd właściwy według miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.